مطالب آینده

به زودی در خصوص موضوعات زیر مطالب علمی و کاربردی ارائه خواهم کرد: معرفی استاندارد ایزو 10015 2019 و مقایسه آن با ویرایش سال 1999 مدلهای مدیریت دانش فرآیند پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها جانشین پروری راهنمای تعیین مشاغل کلیدی جامعه پذیری و تاثیر آن در نگهداشت منابع انسانی …

شایستگی چیست؟ تعریف صحیح واژه شایستگی (competence) تشابه ها و تفاوت ها

در حوزه مدیریت منابع انسانی، عبارتهای متعددی به اشتباه به جای شایستگی به کار میرود مانند توانایی، استعداد و غیره که در این مقاله به تعریف و تفکیک آنها خواهیم پرداخت

مدلها و فنون ارزیابی شایستگی کارکنان و مدیران

یکی از کلیدی ترین دغدغه های تمام سازمانها، سنجش شایستگی های نیروی انسانی در زمان استخدام، انتصاب و حتی در طول دوران انجام وظیفه است.

طرح تاسیس سازمان نظام مدیریت ایران

هر شغل و حرفه ای که نیاز به مهارتها و دانش ویژه ای داشته و مستقیماً بر زندگی و حقوق مردم اثر قابل توجه داشته باشد، یک سازمان صنفی برای آن وجود دارد که بر کار متصدیان آن حرفه دائم نظارت میکند.

مجموعه مقالات کاربرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی سازمان. شماره 1: شایستگی چیست؟

مجموعه مقالات کاربرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی سازمان. شماره 1: شایستگی چیست؟