مطالب آینده

به زودی در خصوص موضوعات زیر مطالب علمی و کاربردی ارائه خواهم کرد: معرفی استاندارد ایزو 10015 2019 و مقایسه آن با ویرایش سال 1999 مدلهای مدیریت دانش فرآیند پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها جانشین پروری راهنمای تعیین مشاغل کلیدی جامعه پذیری و تاثیر آن در نگهداشت منابع انسانی …

معنای کامل و صحیح واژه شایستگی (competence) تشابه ها و تفاوت ها

در حوزه مدیریت منابع انسانی، عبارتهای متعددی به اشتباه به جای شایستگی به کار میرود مانند توانایی، استعداد و غیره که در این مقاله به تعریف و تفکیک آنها خواهیم پرداخت

مدلها و فنون ارزیابی شایستگی کارکنان و مدیران

یکی از کلیدی ترین دغدغه های تمام سازمانها، سنجش شایستگی های نیروی انسانی در زمان استخدام، انتصاب و حتی در طول دوران انجام وظیفه است.

طرح تاسیس سازمان نظام مدیریت ایران

هر شغل و حرفه ای که نیاز به مهارتها و دانش ویژه ای داشته و مستقیماً بر زندگی و حقوق مردم اثر قابل توجه داشته باشد، یک سازمان صنفی برای آن وجود دارد که بر کار متصدیان آن حرفه دائم نظارت میکند.