مهرداد صمدی

مهرداد صمدی

مسئولیت های فعلی:

مشاور منابع انسانی نشر افق

مشاور منابع انسانی شرکت تکنوسان

مدیر منابع انسانی شرکت اک تک تکنولوژی )گروه سپاهان باتری(

مدرس موسسه تحقیقات صنعتی ایران

سوابق اجرایی و پژوهشی:

مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 670 عنوان شغل شرکت آلومینیوم اراک

مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 270 عنوان شغل بانک صنعت و معدن

مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شرح وظایف و نیازسنجی آموزشی 269 عنوان شغل فازهای 15 و 16 گاز پارس جنوبی

مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 235 عنوان شغل بانک تجارت

مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 195 شغل شرکت توزیع برق شیراز

مدیریت پروژه پایش نظام آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت بیمه ایران

طراحی نظام نیازسنجی آموزشی کل بانک کشاورزی و تعیین نیازهای آموزشی مشاغل واحد اعتبارات

طراحی نظام نیازسنجی آموزشی و پایش شناسنامه مشاغل بیمه ایران

سوابق آموزشی و پژوهشی:

تدریس نگارش شرح وظیفه و نیازسنجی آموزشی در کرمان موتور

تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در صنایع هوایی قدس

تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در بانک تجارت

تدریس آشنایی با فرآیند نیازسنجی آموزشی و نگارش شایستگی ها در بانک صنعت و معدن

تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در آلومینیوم سازی ایران

تدریس نیازسنجی آموزشی و نگارش شایستگی ها در سازمان بهزیستی کل کشور

تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در تکنو انرژی سپهر کیش (فاز 15 و 16 پارس جنوبی)

تدریس استاندارد 10015 و نیازسنجی آموزشی در آب و فاضلاب اهواز

تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در کمیته امداد امام خمینی

تدوین جزوه و دستور العمل بومی سازی شده نیازسنجی آموزشی در سازمانهای ایران

نگارش مقاله نحوه استخراج شایستگی از شرح وظایف

نگارش مقاله تحلیل کاربرد روش دیکوم در نیازسنجی آموزشی سازمانها

مهارتها:

طراحی فرآیندها و ساختارهای سازمانی

تجزیه و تحلیل شغل

طراحی و طبقه بندی مشاغل

طراحی نظام حقوق و دستمزد

طراحی نظام جامع آموزش سازمانی

نیاز سنجی آموزشی

ممیزی ایزو 10015

پرورش مدرس (روشهای نوین تدریس)

اطلاعات فردی

متولد 25 آذر 1363 – تهران

تحصیلات: کارشناس مدیریت صنعتی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی