به زودی در خصوص موضوعات زیر مطالب علمی و کاربردی ارائه خواهم کرد:

معرفی استاندارد ایزو 10015 2019 و مقایسه آن با ویرایش سال 1999

مدلهای مدیریت دانش

فرآیند پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها

جانشین پروری

راهنمای تعیین مشاغل کلیدی

جامعه پذیری و تاثیر آن در نگهداشت منابع انسانی

معرفی استاندارد ایزو 21001

معرفی استاندارد داخلی 34000 و مدل g20 در مدیریت منابع انسانی

معرفی استاندارد های حوزه منابع انسانی ایزو 30400

انواع روشهای مصاحبه استخدامی (مصاحبه ساختار یافته، مصاحبه باز، مصاحبه رفتاری)

معرفی روش مصاحبه شایستگی محور

راهکارهای عملی برای نگهداشت منابع انسانی

تست رواشناسی شخصیت mbti و کاربرد آن در جذب و استخدام

تست روانشناسی هارتمن و کاربرد آن در منابع انسانی

تست روانشناسی نئو و کاربرد آن در منابع انسانی

تست روانشناسی mmpi2 و کاربرد آن در منابع انسانی

انواع آزمونهای روانشناسی و کاربرد آنها در منابع انسانی

تئوری های انگیزش منابع انسانی

انواع روشهای محاسبه مزد

مدلهای کاربردی ارزیابی عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد مبتنی بر مدل mars

راهنمای نگارش کارراهه شغلی (مسیر پیشرفت شغلی)

راهنمای نگارش موافقتنامه عملکرد مبتنی بر روش okr و bsc با الگو برداری از مدل استاندارد 34000

معرفی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در سازمانها

کانون ارزیابی چیست؟

پرکاربردترین ابزارهای کانون ارزیابی

دیدگاهتان را بنویسید