معرفی استاندارد مدیریت آموزش سازمانی iso 10015

معرفی استاندارد مدیریت آموزش سازمانی iso 10015

نویسنده: دکتر آذر صائمیان

استاندارد ISO10015 توسط كميته فني ، ISO/TC176 مديريت و تضمين كيفيت ، كمیته فرعي SC3 و فن آوريهاي حمايتي تهيه شده است. نمایندگان 22 کشوردردسامبر 1999 پیش نویس اصلی استاندارد را طراحی کرده اند. این استاندارد در تمامی سازمانهای خدماتی- تولیدی – صنعتی – بازرگانی و… کاربرد دارد .

در این استاندارد بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب مورد تاکید می باشد. به عبارت دیگر بحث مهارت ، دانش و رفتار در ISO10015 بهم تنیده شده است.

یکی از ویژه گی های بارز این استاندارد توجه به نیاز سنجی فراگیروهمه جانبه و فرآیند آن می باشد.

ISO 10015 به عنوان یک ابزار مدیریت کیفیت به مشخص کردن الزامات عملیاتی برای هر مرحله آموزش بکار گرفته می شود.

گام های فرآیند مدیریت آموزش

•گام اول – تعریف نیازهای آموزشی

•گام دوم -طراحی و برنامه ریزی آموزشی

•گام سوم -اجرای برنامه آموزش

•گام چهارم – ارزشیابی نتایج آموزش

•مراحل گام اول – تعریف نیازهای آموزشی

عمده ترین نیازهای آموزشی سازمانها را می توان به طرق زیر تعریف نمود:

1- تعیین فاصله بین شایستگی های موجود و مورد انتظار

2- تعیین نیازهای آموزش مورد نیاز برای کارکنانی که شایستگی موجود آنها با شایستگی مورد انتظار مطابقت ندارد.

3- مستند نمودن نیازهای آموزشی به صورت ویژه

گام دوم -طراحی و برنامه ریزی آموزشی

•تعریف و تبیین معیارهای ارزیابی نتایج آموزش

• نظارت بر فرآیند آموزش

•تهیه لیستی ازکلیه امکانات و محدودیت های سازمان

• شناخت و آگاهی از روشهای متناسب آموزشی

•شناخت کامل از محتوای برنامه آموزشی

•انتخاب اساتید متخصص و صاحبنظر

•انتخاب شرکت کنندگان بر اساس تحصیلات- تجربیات –

دانش و…

گام سوم -اجرای برنامه آموزش

•انجام کلیه فعالیت های مربوط به ارائه آموزش

•پشتیبانی معنوی سازمان از آموزش دهنده و آموزش گیرنده

•پشتیبانی فیزیکی سازمان شامل در اختیار قراردادن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

•پشتیبانی مالی سازمان

•نظارت بر اجرای برنامه آموزشی

•ایجاد فرصت برای ارائه قابلیت ها و توانمندیهائی که از آموزش حاصل می شود

گام چهارم – ارزشیابی نتایج آموزش

• گرفتن بازخورد از آموزش گیرنده و آموزش دهنده

• گرفتن بازخورد ازمدیران و سرپرستان

•جمع بندی نتایج برنامه

•بررسی عملکردآموزش گیرندگان در بلند مدت

•تهیه گزارشات ارزشیابی

•5- نظارت و ارتقاي فرآيند آموزش

•1- 5 نظارت مستلزم بررسي كامل فرآيند آموزش در هر يك از چهار مرحله است .

•شيوه هاي نظارتي :

• الف – رایزني

• ب -مشاهده و جمع آوري اطلاعات

•2- 5 تاييد فرآيندآموزش

دیدگاهتان را بنویسید