مهرداد صمدی

مطالب مدیریت منابع انسانی (مدیریت سرمایه انسانی)

مجموعه مقالات کاربرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی سازمان. شماره 1: شایستگی چیست؟

مدل های دسته بندی (طبقه بندی) شایستگی های شغلی نیروی انسانی

تعریف مهارت و شایستگی

طرح تاسیس سازمان نظام مدیریت ایران

ارزیابی شایستگی کارکنان و مدیران

معنای صحیح و کامل واژه شایستگی competence تشابه ها و تفاوت ها

ارزیابی عملکرد کارکنان (مدلها و تکنیکها)

معرفی استاندارد بین المللی مدیریت منابع انسانی ایزو 30400 (iso30400)