مدلها و فنون ارزیابی شایستگی کارکنان و مدیران

یکی از کلیدی ترین دغدغه های تمام سازمانها، سنجش شایستگی های نیروی انسانی در زمان استخدام، انتصاب و حتی در طول دوران انجام وظیفه است.

طرح تاسیس سازمان نظام مدیریت ایران

هر شغل و حرفه ای که نیاز به مهارتها و دانش ویژه ای داشته و مستقیماً بر زندگی و حقوق مردم اثر قابل توجه داشته باشد، یک سازمان صنفی برای آن وجود دارد که بر کار متصدیان آن حرفه دائم نظارت میکند.

مجموعه مقالات کاربرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی سازمان. شماره 1: شایستگی چیست؟

مجموعه مقالات کاربرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی سازمان. شماره 1: شایستگی چیست؟

مدیریت آموزش چیست؟ با نگاه به آموزش سازمانی

مدیریت آموزش سازمانی شامل برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی طرح های آموزشی مورد نیاز برای رشد و توسعه مستمر سازمان و کارکنان است

مدیریت بحران در زلزله کرمانشاه درست اجرا شده؟

بدیهی است که در زمان مانور آمادگی در برابر حوادث مهمترین مسیله حجم جمعیت و مدیریت این حجم است. آوار برداری ، یافتن مفقودین، اقدامات درمانی ، اسکان ، امنیت ، تامین خوراک ،تامین سرمایش و گرمایش همگی در حجم چند هزار یا چند ده هزار نفری اگر برنامه ریزی و به صورت تمرینی اجرا نشود، همین میشود