شایستگی چیست؟ تعریف صحیح واژه شایستگی (competence) تشابه ها و تفاوت ها

در حوزه مدیریت منابع انسانی، عبارتهای متعددی به اشتباه به جای شایستگی به کار میرود مانند توانایی، استعداد و غیره که در این مقاله به تعریف و تفکیک آنها خواهیم پرداخت

مدلها و فنون ارزیابی شایستگی کارکنان و مدیران

یکی از کلیدی ترین دغدغه های تمام سازمانها، سنجش شایستگی های نیروی انسانی در زمان استخدام، انتصاب و حتی در طول دوران انجام وظیفه است.