ساده ترین راه پیشرفت شغلی

انسانهای زیادی را میشناسم که از وضعیت فعلی خود ناراضی هستند. از حقوقشان از رتبه شغلی شان و از شان اجتماعی شان. از اتوموبیلی که سوار هستند و نگاه خانواده به خود و … . امّا کمتر دیده ام شخصی از این دسته برای تغییر شرایط خود اقدام موثر و …