شایستگی چیست؟ تعریف صحیح واژه شایستگی (competence) تشابه ها و تفاوت ها

در حوزه مدیریت منابع انسانی، عبارتهای متعددی به اشتباه به جای شایستگی به کار میرود مانند توانایی، استعداد و غیره که در این مقاله به تعریف و تفکیک آنها خواهیم پرداخت