وضعیت معکوس سربازی در ایران

مهرداد صمدی: سربازی در ایران با چه هدفی اجرا میشود؟؟ اماده سازی جوانان برای دفاع از کشور در مواقع لازم؟ روش اجرای سربازی در ایران چقدر منطبق با این هدف است؟ قطعا تمام فرماندهان و حتی سربازانی که جنگ را چشیده اند میدانند که مهمتر از آمادگی رزمی هر سرباز …