طرح تاسیس سازمان نظام مدیریت ایران

هر شغل و حرفه ای که نیاز به مهارتها و دانش ویژه ای داشته و مستقیماً بر زندگی و حقوق مردم اثر قابل توجه داشته باشد، یک سازمان صنفی برای آن وجود دارد که بر کار متصدیان آن حرفه دائم نظارت میکند.

مدیریت بحران در زلزله کرمانشاه درست اجرا شده؟

بدیهی است که در زمان مانور آمادگی در برابر حوادث مهمترین مسیله حجم جمعیت و مدیریت این حجم است. آوار برداری ، یافتن مفقودین، اقدامات درمانی ، اسکان ، امنیت ، تامین خوراک ،تامین سرمایش و گرمایش همگی در حجم چند هزار یا چند ده هزار نفری اگر برنامه ریزی و به صورت تمرینی اجرا نشود، همین میشود

وضعیت معکوس سربازی در ایران

مهرداد صمدی: سربازی در ایران با چه هدفی اجرا میشود؟؟ اماده سازی جوانان برای دفاع از کشور در مواقع لازم؟ روش اجرای سربازی در ایران چقدر منطبق با این هدف است؟ قطعا تمام فرماندهان و حتی سربازانی که جنگ را چشیده اند میدانند که مهمتر از آمادگی رزمی هر سرباز …