مهرداد صمدی

مطالب مدیریت آموزش سازمانی

نظریه ها و تئوری های ارزشیابی آموزشی

معرفی استاندارد آموزشی iso29990 و تفاوت آن با دیگر استانداردهای آموزشی

معرفی استاندارد مدیریت آموزش iso 10015

کاربرد روش دیکوم (DACUM) در نیازسنجی آموزشی

نیازسنجی آموزشی چیست

نحوه استخراج شایستگی ها از شرح وظایف در نیازسنجی آموزشی

منابع نیازسنجی آموزشی مشاغل (قسمت اول)

منابع نیازسنجی آموزشی مشاغل (قسمت دوم)

تجزیه و تحلیل سازمان (به منظور تعیین شایستگی ها و نیازهای آموزشی نیروی انسانی)

مدیریت آموزش چیست؟ با نگاه به آموزش سازمانی

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید