مهرداد صمدی

کلینیک شایستگی

کلینیک شایستگی در واقع پایگاهی است برای تدوین، شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های شغلی مدیران و کارشناسان سازمانها.

این خدمات توسط اینجانب (مهرداد صمدی) و همکاران عزیزم در حوزه مدیریت سرمایه انسانی، قابل ارائه به شرکتها و سازمانهای متقاضی و علاقمند خواهد بود.

برای روشن تر شدن توضیح بالا تشریح هر یک از عبارتهای مذکور را در ذیل مشاهده نمایید:

1- تدوین مدل شایستگی:

هر سازمان متناسب با ماموریت و چشم انداز خود نیازمند یک یا چند مدل شایستگی برای مشاغل خود است. برخی از سازمانها تنها به تدوین یک مدل شایستگی بسنده میکنند. بدیهی است که یک مدل شایستگی برای کل مشاغل یک سازمان تنها میتواند شایستگی های عمومی مشاغل را دربر گیرد.

برخی از سازمانها برای هر سطح از ساختار سازمانی خود (برای مثال سطح مدیران، سطح کارشناسان و سطح کارگران) یک مدل شایستگی تدوین میکنند. و برخی دیگر از سازمانها برای هر یک از مشاغل خود یک مدل شایستگی تدوین میکنند که در آن صورت میتوانند تمام حوزه های شایستگی اعم از عمومی، مدیریت و تخصصی را در اختیار داشته باشند.

برای ارائه این خدمت تیم کلینیک شایستگی متناسب با درخواست و نیاز سازمان، اقدام به مطالعه و تجزیه و تحلیل اسناد بالادستی (استراتژی، ماموریت، چشم انداز و ساختار سازمانی) نموده و طرح اجرایی خود را ارائه کرده و پس از توافق با سازمان متقاضی در خصوص سطح اجرا، اقدام به عقد قرارداد و سپس تدوین مدل شایستگی های مشاغل آن سازمان خواهد نمود.

2- شناسایی شایستگی:

بررسی و شناسایی شایستگی های مورد استفاده در هر یک از مشاغل شباهت زیادی به تدوین مدل شایستگی دارد با این تفاوت که در تدوین مدل شایستگی وضعیت مطلوب و استاندارد شغل در نظر گرفته میشود، در صورتیکه در شناسایی شایستگی، تنها وضعیت موجود مشاغل سازمان مورد مطالعه قرار میگیرد. بعلاوه اینکه در تدوین مدل شایستگی یک سازمان میتواند به یک مدل عمومی برای کل سازمان و یا چند مدل معدود برای سطوح مختلف مشاغل خود اکتفا کند ولی در شناسایی شایستگی، باید تمام شایستگی های مشاغل مورد مطالعه قرار گیرد.

این خدمات معمولا به صورت مجزا ارائه نمیشود و جزئی از پروژه های تدوین مدل شایستگی و یا نیازسنجی آموزشی و یا ارزیابی شایستگی تعریف و اجرا میگردد.

3- ارزیابی شایستگی:

ارزیابی شایستگی، در واقع سنجش و آزمون سطح هر شایستگی در شاغلین سازمانها است. در نتیجه این خدمات نمودار شایستگی هر شاغل تدوین میگردد و امکان مقایسه وضعیت شاغل با استاندارد شایستگی شغل فراهم شده و گپ (فاصله) شایستگی های شغلی هر فرد استخراج و توسعه فردی ایشان قابل برنامه ریزی خواهد شد.

این خدمت نیز توسط همکاران کلینیک شایستگی متناسب با درخواست سازمانها قابل برنامه ریزی و اجرا خواهد بود اما پیش نیاز این خدمت ، تدوین مدل شایستگی و استاندارد شایستگی های شغلی سازمان است.

4- توسعه شایستگی:

در صورتیکه مدل شایستگی های شغلی یک سازمان تدوین شده و همچنین شایستگی های کارکنان آن سنجیده شده و نمودار آن استخراج شده باشد، امکان برنامه ریزی برای توسعه شایستگی های کارکنان فراهم خواهد شد. این مستند به برنامه توسعه فردی (IDP) individual development plan معروف است.

تیم کلینیک شایستگی با بهره گیری از متخصصین با سابقه و تحلیلگر، توانایی برنامه ریزی توسعه شایستگی کارکنان سازمانها را دارند.

با آرزوی بهبود بهره وری برای تمام سازمانهای خصوصی و دولتی ایران عزیز