مهرداد صمدی

خدمات مشاوره، پیاده سازی و آموزش

عناوین خدمات قابل ارائه در حوزه طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریتی

تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی و مشاغل (تدوین ساختار و نگارش شرح وظایف و تدوین شناسنامه شغلی)

طراحی و پیاده سازی نظام جامع مدیریت منابع انسانی

طراحی و پیاده سازی نظام جامع کارگزینی (جذب و استخدام، انتصاب، انفصال از خدمت)

طراحی و پیاده سازی نظام جامع ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

طراحی و پیاده سازی نظام جامع آموزش و توسعه منابع انسانی

طراحی و پیاده سازی نظام طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل (حقوق و دستمزد)

طراحی و پیاده سازی نظام جامع نگهداشت منابع انسانی (رفاه، ایمنی و سلامت، رضایت شغلی، توسعه شغلی)

عناوین خدمات قابل ارائه در حوزه مشاوره

مشاوره تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی و مشاغل

مشاوره مدیریت منابع انسانی

مشاوره مدیریت کارگزینی

مشاوره مدیریت عملکرد نیروی انسانی

مشاوره مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی

مشاوره طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

عناوین خدمات قابل ارائه در حوزه آموزش مبانی مدیریت منابع انسانی

آموزش مبانی مدیریت منابع انسانی در سطح آشنایی

آموزش تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل

آموزش نگارش شرح وظایف

آموزش مدیریت آموزش سازمانی

آموزش نیازسنجی آموزشی

آموزش ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

آموزش ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی

کلینیک شایستگی چیست؟