شایستگی چیست؟ تعریف صحیح واژه شایستگی (competence) تشابه ها و تفاوت ها

در حوزه مدیریت منابع انسانی، عبارتهای متعددی به اشتباه به جای شایستگی به کار میرود مانند توانایی، استعداد و غیره که در این مقاله به تعریف و تفکیک آنها خواهیم پرداخت

مجموعه مقالات کاربرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی سازمان. شماره 1: شایستگی چیست؟

مجموعه مقالات کاربرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی سازمان. شماره 1: شایستگی چیست؟