سرآغاز

این پایگاه اینترنتی با هدف معرفی و بیان افکار، نظرات و برنامه های آقای مهرداد صمدی تهیه و منتشر شده است. همانطور که زندگی تمام انسانها در ابعاد مختلفی جریان دارد، ایشان نیز در زمینه های مختلفی از جمله تخصص شغلی و تحصیلی شان، مسائل فرهنگی و اجتماعی، مسائل سیاسی …