اینجانب بر خلاف نظر برخی از کارشناسان که معتقد به تفکیک فضای میان علوم و رشته ها هستند، عقیده دارم در عالم واقعیت همانطور که در نظریه سیستمها مطرح شده، هیچ سیستم کاملا بسته ای وجود ندارد. یعنی در جریان زندگی واقعی که تمامی ما انسانها در آن حضور داریم، به هیچ عنوان نمیتوان گفت که بخشی از زندگی هست که در دیگر بخشها هیچ تاثیری ندارد. برای مثال، دین بر سیاست، سیاست بر اقتصاد، اقتصاد بر صنعت، صنعت بر فرهنگ، فرهنگ بر آموزش، آموزش بر خانواده، خانواده بر فرد و … . با کمی تامل کاملا پیداست که تمامی ارکان یک جامعه از بزرگ تا کوچک بر یکدیگر موثر هستند، و این رابطه همواره نیز دو سویه است.

با این وجود چگونه میتوان گفت در مورد مدیریت منابع انسانی سازمانها در ایران، در مورد نظام آموزش کشور، در مورد وضعیت صنعت و اقتصاد صحبت کنیم، اما به مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ورود نکنیم.

به همین علت، بنده در هر عرصه ای که احساس کنم نظراتم میتواند برای بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وطنم تاثیر گذار باشد، اظهار نظر کرده و تلاش میکنم نقد های سازنده ای را مطرح نمایم.